Pomoc Publiczna to środki przyznawane (na różnych szczeblach) przez polskie państwo, przedsiębiorcom i organizacjom, najczęściej żeby wspomóc je w trudnej sytuacji lub wspierać ich rozwój. Jawność informacji o środkach w ramach pomocy publicznej jest istotna z uwagi na to, że jej udzielenie może zaburzać mechanizmy rynkowe.

Poniżej publikujemy wykaz instytucji przyznających pomoc i organizacji, które taką pomoc otrzymały. Wykaz obejmuje wyłącznie organizacje wpisane do KRS, nie zawiera tych wpisanych do CEIDG.

Suma udzielonej pomocy publicznej:

107 832 655 954,17 zł

w ostatnich 3 latach

Najwięcej otrzymali:

Programy pomocowe

Programy pomocowe to różne formy wsparcia podmiotów gospodarczych przez państwo. Pomoc publiczna może występować w formie m.in. dotacji, rozłożenia płatności podatku na raty, poręczenia, pomocy de minimis. Przedsiębiorcy mogą wykorzystać taką pomoc na przykład na szkolenia, badania i rozwój, zwiększanie zatrudnienia czy restrukturyzację.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź tutaj.

Pomoc de minimis

Stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo i stanowi formę pomocy publicznej. Jednakze względu na swoją niewielką wartość nie powoduje ona zachwiania konkurencji na rynku Unii Europejskiej. Dlatego nie wiążą się z nią takie obostrzenia jak w przypadku pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej.

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź tutaj.

COVID-19 a pomoc publiczna

Programy pomocowe związane z pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku COVID-19. To polskie instrumenty pomocowe, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź tutaj.